POSOLSTVÁ PRE CAROL AMECHE

 Už desať rokov putuje Carol Ameche po USA a povzbudzuje modlitebné skupiny, prednáša a prináša posolstvo nádeje, radosti a duchovnej prípravy na blížiaci sa akt Božieho milosrdenstva pre celé ľudstvo: osvietenie našej mysle o stave našej duše známe ako „Malý súd“ alebo „Varovanie“, ktoré príde pre Druhým príchodom Ježiša. 

 Kostol sv. Márie Goretti

 v Scottsdale, Arizona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERICKÁ VIZIONÁRKA CAROL AMECHE

 

Carol Ameche a jej manžel Don sú členmi farnosti sv. Márie Goretti v Scottsdale v Arizone v USA od r. 1981. Majú 5 dospelých detí a 11 vnúčat. 


     Carol prijíma posolstvá od mája 1992. Napísala už štyri knihy posolstiev a meditácii na pomoc ľudom v týchto posledných časoch: „Konajte, čo láska žiada“ s dodatkom s Harriet Hammonsovou, ktorú žiadal vydať Ježiš, aby pripravil svojich veriacich na časy, ktoré budú nasledovať bezprostredne za „Varovaním“, „Ako čakáme v radostnej nádeji“ s predslovom biskupa Romana Danylaka, knihu „Zväzky lásky“, ktorá obsahuje posolstvá od roku 1996 do roku 1998, ako aj praktické rady ako sa správať v naliehavých prípadoch a ako žiť v spoločenstve. 


   V poslednej knihe posolstiev z marca 2007 Pre Božie milosrdenstvo hovorí o „konci časov ako ich my poznáme a žijeme teraz“ – nie o konci sveta! Budú to iba nesmierne zmeny vo svete, veľké ničenie, ale aj veľké vyliatie Ducha Svätého i pokusy o ovládnutie sveta nepriateľmi slobody a samého Boha.

 

Carol Ameche  vníma vnútorný hlas, ktorý počuje v mysli a cíti v srdci, hlas Trojjediného Boha a jeho Svätej Matky, aby bola poslom, ktorý odovzdáva kritické slová z neba celému svetu – všetkým, ktorí chcú počúvať tento hlas a reagovať na požiadavky neba v tomto veľmi kritickom období dejín. 


   Carol vydala už štvrtú knihu obsahujúcu posolstvá z neba, ktorá prezentuje situáciu tohto „konca časov, ktorý poznáme a v ktorom žijeme“. Nie je to koniec sveta, ale obdobie obrovských zmien vo svete, ďalšie ničenie na celom svete, veľké vyliatie Ducha Svätého aj pokusy o ovládnutie sveta nepriateľmi slobody a samotného Boha. 
Tieto posolstvá obsahujú volanie k Zemi a naliehavo prosia o dôveru v nebeské prísľuby a v milosrdnú vôľu Boha. Sú to ponaučenia, ktoré nás prevedú cez chaos a prevraty na Zemi bez strachu a bez zúfalstva. Sú to prosby o zintenzívnenie a rozmnoženie našich modlitieb za spásu celého sveta, aby sa z večnej spásy tešili všetci. Podáva sa tu jasný obraz života v Novej ére pokoja a čistoty na obnovenej Zemi. Volanie nebies sa odráža vo vnútorných posolstvách, ktoré na celom svete prijímajú jednoduchí prostí ľudia, ako hovorí náš Boh Otec, vyvolení už pred svojím narodením, aby boli súčasťou jeho plánu na odstránenie zla zo Zeme a zo sŕdc všetkých jeho detí. Udalosti súčasných dní svedčia o slovách daných pre tých, ktorí chcú počúvať volanie nášho Stvoriteľa, aby si volili život. 


   Podľa tohto vnútorného hlasu prežívame teraz Knihu Zjavenia a uvidíme, ako sa plní celé Sväté písmo až do Druhého príchodu Ježiša! Sme vyzvaní chváliť Otca, že nám dovolil žiť v týchto najvážnejších časoch, ktoré uvidia zmenu tvaru celého sveta a najmä našej krajiny (USA), času, ktorý uvidí Trojjediného Boha zasahovať do životov svojho ľudu, ako to vždy robil: 
   Posiela prorokov svetu, aby ohlasovali potrebu návratu k Bohu a Stvoriteľovi. Varuje ľudí tejto Zeme, lebo nás musí prísne trestať za to, že sme sa úplne odvrátili od nášho Boha, vyslaním armády pomsty, ako to vždy robil v Starom zákone ako svojho nástroja na očistenie ľudstva v osobách tých, ktorí zradia svet, ktorí zaberú svet – jednu krajinu za druhou - sú plánovači Jednej svetovej vlády, ktorí sú nepriateľmi slobody, a chcú zaviesť Nový svetový poriadok. 
Duch Svätý sa vyleje na väčší počet ľudí, ako kedykoľvek v histórii, dokonca aj s úžasnými darmi a zázrakmi uzdravenia a obrátenia vo veľkých počtoch, aby presvedčil ľudí o moci Otca. 


   Táto kniha dáva odpovede ľuďom na celom svete, ktorí sa divia, čo to sa s týmto svetom deje, čo sa to deje s ich životmi, s našou mládežou, s našimi cirkvami, prečo nastala taká explózia kultúry narkotík, zneužívania detí a množstva pornografie, všade ľahko prístupnej. 


   Zistíte, aké mocné sú naše modlitby teraz vo Veku Božieho milosrdenstva, keď bojujeme so zlom v jednote so silou a mocou nebies. Nech vás povzbudzuje budúcnosť ľudstva, budúcnosť Zeme. Majte NÁDEJ!

 

 

 

POSOLSTVO BOHA OTCA PRE CAROL AMECHE - 3. FEBRUÁRA 2008

    Moje najdrahšie deti, znova prichádzam ja, váš Boh a Otec, aby som k vám prehovoril, aby som bol s vami  týmto zvláštnym spôsobom. Povzbudzujem vás, aby ste si opakovane čítali slová, ktoré som vám povedal nedávno a aby ste si ich vzali k srdcu  (z 20. januára 2008).  Sú také dôležité pre všetkých mojich ľudí všade na svete vo vašej úlohe duchovných vodcov pre tých, ktorí budú k vám prichádzať, pre tých okolo vás, ktorí nebudú vedieť, čo sa deje, keď VEĹKÉ VAROVANIE, ktoré som pre vás naplánoval, tento veľký dar, keď budete vidieť svoje hriechy tak, ako ich vidím ja, váš Boh, sa zjaví na celom svete. Znova vám hovorím, že toto je ústredné posolstvo zo všetkých ostatných, ktoré som dával po mnohé roky a je dôležité pre všetko na čo sa pripravujete, pre všetko, čo ste sa naučili - na čo sa máte zamerať: na deti, na ľudí, ktorých vám budem posielať. Znova vám pripomínam, aby ste si predstavili stav, v ktorom oni budú – vo veľkej núdzi, vo veľkom veľkom strachu; v pocite bezmocnosti a beznádeje. Nemôžem vám to zdôrazňovať dosť často, ak vás to má lepšie pripraviť, aby ste boli na to schopní a aby ste boli všetkým tým, čím máte byť. 

 

   Moji drahí, vaša bezprostredná budúcnosť pozostáva z udalostí, na ktoré ste tak dlho čakali. Tieto udalosti budú deštruktívne. Splnia sa mnohé proroctvá poslané z nebies. Je čas začať konať v zmysle mojich plánov. Je čas vykročiť vpred. Nikto neznesie čakať dlhšie už ani chvíľu, a predsa ste teraz silnejší. Vidíte to sami, deti moje. Ste teraz pružnejší a poddajnejší; a poznáte hodnotu týchto slov i spomínaných cností. Viete, ako veľmi toto vo vás potrebujem mať, a preto som vám tieto dary tak dlho posielal prostredníctvom vašich skúseností.  Deti moje, všetko čo môžem povedať je, aby ste sa za seba navzájom modlili ako aj za tých, čo k vám prídu. Čoskoro nastanú ničivé udalosti. Modlite sa za všetkých, ktorých to postihne, pretože nebudú všade; a napriek tomu sa dotknú mnohých, mnohých, mnohých z nášho ľudu ako aj vašich životov. 

 

   Deti moje, pokoj vám. Vylievam na vás pokoj môjho Syna v tento deň. Vo svete je v tomto čase toľko rozptyľujúcich vecí; tak vás prosím, aby ste sa otvorili tomuto daru pokoja a prijali ho, aby ste ho živili, žeby mohol rásť a rozvíjať sa vo vašom živote, aby vás niesol, držal, dvíhal vyššie, aby ste neustále boli zdrojom pokoja pre našich ľudí v núdzi. Drahí moji, vy všetci ste núdzni; a tak ste zdrojom pokoja jeden pre druhého. Ďakujem vám, že ste takí múdri v každodennom živote a vo vašom správaní sa k iným. Naozaj ste takí. Naozaj ste moji mocní. Ako vás len milujem! Ako vám len ďakujem! Ako vás len požehnávam! Deti moje, budete myslieť na tieto časy, keď sa tie udalosti začnú; a budete ma chváliť a ďakovať mi ešte viac, pretože si uvedomíte, čo všetko to pre vás v tom čase bude znamenať.

   Milujem vás, moji drahí verní. Ďakujem vám, že ma milujete a že ste mi verní. Netúžte iba po slovách prorockej či dokonca deštruktívnej povahy. Túžte po slovách pokoja, deti moje. Buďte sami slovami pokoja, buďte pokojom, ktorý potrebuje celý svet. Všetko je pre vás dobré, deti moje. Modlite sa za každého vo svojej krajine. Modlite sa, pretože každý je v nebezpečenstve. Modlite sa, deti moje, s tou veľkou vyrovnanosťou, ktorú ste si vyvinuli a prijali medzi pripravenosťou a strachom. Modlite sa a konajte a pracujte a buďte vyrovnaní.

   Amen, moji maličkí. Ďakujem vám, že ste tu a že vylievate svoje srdcia. Celé nebesia sa z vás tešia a milujú vás. Amen. Amen, moji drahí. Amen.


 

 

   POSOLSTVO SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE PRE CAROL AMECHE - 20. SEPTEMBRA 2009

 

Moji drahí, som vaša Sedembolestná Matka. Ďakujem vám, deti moje, že sa ku mne modlíte o mojich bolestných tajomstvách, že uvažujete o mojej bolesti, ktorou som trpela, keď som pozorovala svoje Dieťa v bolesti umierať. Moji drahí, aj vy ste denne križovaní, keď naplno žijete vôľu Otca. Má to rôzne stupne u každej osoby. Je to odlišný spôsob v každom živote. Prežíva sa to na rôznych úrovniach u každého z vás, ale je to ukrižovanie sveta, čo samozrejme znamená umieranie sveta. 


   Odteraz majte stále pred očami obraz môjho ukrižovaného Syna, vášho ukrižovaného Pána, vášho Spasiteľa a Vykupiteľa ako veľký prostriedok pomoci v tomto umieraní, v tomto vyprázdňovaní vnútra, niekedy pomalom, niekedy veľmi rýchlom a dosť krutom. Otec dopúšťa na každé zo svojich detí, na svojich bojovníkov, aby trpeli mierou, ktorú on určuje ako potrebnú. Vy to viete a vy s tým súhlasíte a napriek tomu prežívanie tohto vyprázdňovania, prežívanie tejto novej reality pričom sa stávate novým stvorením, na ktoré ste boli stvorení, sa žije a prijíma a vnútorne vníma postupne krok za krokom. Pamätajte, deti moje, že ja tiež stojím pred vami, rozovieram náruč, objímam vás, utešujem vás, trpím s vami, povzbudzujem vás, milujem vás, som za vás taká vďačná Otcovi. 


   Tieto dni sú obdobím intenzívnej prípravy a vy budete reagovať na každú udalosť jednotlivo krok za krokom v čase, keď prijmete milosti, ktoré sa vám tiež poskytujú s každou udalosťou, s každým očisťovaním, s každým vyprázdňovaním. Pamätajte, že je tu vždy vaša spolupráca s Otcovou vôľou a niekedy cítite, že spolupracujete viac ako iní, pretože ste ľudskí. Je to v poriadku, deti moje, že prežívate vašu ľudskosť, vašu slabosť a myslíte na to, koľko energie vám uberá to čakanie, ako zápasíte s tým, aby ste boli otvorení a všetko prijímali. 


   Ste mi takí drahí. Deti moje, radujte sa jeden z druhého! Radujte sa aj zo žiaľov! Pretože tieto žiale vás formujú na úžasných bojovníkov, na úžasné nástroje milosrdenstva a odpúšťania, trpezlivosti, vytrvalosti a radosti. Iste ste sa, moji drahí, počas celých týchto rokov naučili smiať aj zo seba, byť trpezlivejšími so sebou, nebrať sa príliš vážne, no napriek tomu brať veľmi vážne želania a túžby Otca pre vás a pre svet. Vzdávajte chválu a vďaku za tento dar, deti moje. Vyrovnanosť je taká dôležitá a jej dosiahnutie si vyžaduje veľký zápas. Sme v tomto úsilí takí zjednotení, moji drahí. Ďakujem vám, že pokračujete v úsilí stať sa, byť Otcovou vôľou, podrobiť sa jej, prijať a oslavovať Otcovu vôľu. Vy toto všetko dokážete, deti moje, tak nebuďte prekvapené, keď sa budete cítiť zavalené, premožené, keď pocítite hroznú váhu čakania. 


   Deti moje, vedzte, že vám dnes dávam novú silu, že vás pozdvihujem, že vás objímam, že vás obdarúvam a trochu vám uľahčujem pri vašich bremenách, zápasoch, otázkach, ktoré sa vynárajú, keď bojujete o pochopenie Otcovej vôle. Všetko je dobré, deti moje. Nech sa vo vašom živote deje čokoľvek, chváľte Otca a ďakujte Otcovi. On vás miluje. On vám ďakuje. On je taký vďačný. Pokoj s vami, moji maličkí. Strávte zvyšok tohto dňa tak jednoducho a tak pokojne, ako je len možné a dovoľte, aby vás toto nové uzdravenie, toto nové občerstvenie obmylo a obnovili a pripravilo vás ešte na viac. Amen, moji drahí. Ste skvelí. Vy, všade na svete, tak veľmi vás milujem. Amen

 

 

 

 POSOLSTVO BOHA OTCA PRE CAROL AMECHE - 25. OKTÓBRA 2009

 

 Moje najdrahšie deti, som váš Boh, váš Otec, váš Stvoriteľ a váš Pán. Vítam vás tu v tento deň. Ste vernou súčasťou môjho plánu, členmi mojej Cirkvi, deti mojej vôle. 


   Vylievam na vás dnes svoju lásku. Budete to vedieť! Pocítite to! Budete si vedomí mojej lásky a mojej prítomnosti, ktorá vás bude udržiavať a posilňovať v prichádzajúcich dňoch. To bude dar, ktorý budete potrebovať, deti moje. 
Zlý a jeho plány sa vystupňujú a budú oveľa viditeľnejšie v tejto krajine (USA). Uvidíte znaky kontroly a moci. Uvidíte tieto znaky, ktoré povedú k ďalším. Musíte sa modliť za svoju krajinu. To nie je nová požiadavka, ale prichádza s úzkostlivejšou naliehavosťou zo strany celého neba, ktoré vidí a pozná budúcnosť, ktoré sa k vám skláňa s celou láskou všetkých v ňom, s ich modlitbami a s ich silou. Všetci v nebi sú s vami, moji drahí, najmä každý z vašich milovaných tu. Ste tak blízko kráľovstvu na zemi, aké je v nebi. Ste tak veľmi spojení v mojej vôli. Ste pre mňa takí vzácni. 


   Opakujem dnes pripomienku, aby ste si oddýchli, deti moje, aby ste si dopriali oddych, ktorý potrebujete. Prichádza doba, keď na to nebudete mať príležitosť. Nahromaďte a uchovajte si oddych, silu, ktoré na vás dnes vylievam. Nahromaďte si dôveru. Pripravte si zásobník ticha, pokoja, ktorému ste dali rozvinúť sa vo vašom srdci, aby ste mohli do neho načrieť v časoch chaosu. Spoľahnite sa na mňa, moji drahí, nielen na moje milosrdenstvo a na moje dary, ale aj na moju prítomnosť s vami, aby ste dokázali vytrvať, aby ste boli silní a nepodľahli chaosu okolo vás. 


   Pripomínam vám, že váš Trojjediný Boh a Svätá Matka a mnohí mnohí anjeli sú s každým z vás! Tieto slová nie sú mienené tak, aby vás nastrašili, ale aby vás povzbudili, aby ste si vybudovali zásobník dôvery. Poznáte ma, deti moje. Som s vami neuveriteľnými úžasnými spôsobmi. Existujete, pretože Ja Som. Robíte všetko toto, pretože Ja Som. Existujete v mojej vôli. 


   Buďte v pokoji v tento deň, moji drahí. Ďakujem vám, že sa pripravujete modliť za duše v očistci zvláštnym spôsobom. Ďakujem vám, že posielate svoju lásku im aj mne. Napredujeme, deti moje, v mojom pláne a v mojej veľkej nádeji pre každého z vás. Amen, moji drahí. Vy ste moji. Radujte sa. Amen.   POSOLSTVO BOHA OTCA PRE CAROL AMECHE - 7. JANUÁRA 2010


   Najdrahšia, maličká, moja mocná, som tvoj Boh a Otec, tvoj Stvoriteľ a Pán tvojho života. Ty patríš mne, dieťa. Chcem a rozhodne sa budem dokonale starať o teba v každom čase a aj to robím. Buď naplnená dôverou vo mňa, v moju prozreteľnosť a v moju starostlivosť o teba. Ver mi, že plním svoje prísľuby tebe, zvlášť v tomto čase premeny, ktorú očakávate. Naďalej sa modli a obetuj svoj čas tu ako uzmierenie za hriechy. 


   Znamenia neprítomnosti morského života v oblasti obrovských krýh, ktoré sa zrazia a otrasú zemou a spôsobia najhoršie spustošenie, aké kedy postihlo túto krajinu, či svet, bude najväčším znamením môjho hnevu zo štýlu života v tejto oblasti vašej krajiny. Modli sa, aby čo možno najviac ľudí urobilo pokánie, keď budú vstupovať do večnosti a prijali moje milosrdenstvo. 


   Áno, zvyšok krajiny a sveta bude pokračovať vo svojom hriešnom živote a bude nasledovať ďalšie ničenie, aby sa zasiahli chladné a sebecké srdcia. Modli sa a odovzdaj sa mi. Modli sa a ver. 


    Carol: Tieto slová prišli do môjho srdca ako súčasť osobného posolstva po tom, čo dvaja rôzni priatelia ma informovali o zmiznutí tuleňov zo zálivu pri San Franciscu. Tieto uškatce, typické pre túto oblasť, vo veľkých húfoch úplne opustili záliv: